Actievoorwaarden ‘Win een Coast hoofdlamp’


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een Coast hoofdlamp”, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Elfa Elementenfabriek B.V., gevestigd te Lijnden aan de Madridstraat 5-7, hierna te noemen: “Elfa” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 33068133.

Artikel 1 Algemeen
1. Omschrijving van de actie: de deelnemer vult zijn NAW-gegevens in via een formulier op LinkedIn. Na de actieperiode wordt uit alle inzendingen vijf winnaars geselecteerd die een gratis Coast hoofdlamp HL 7 mogen uitproberen. Niet-winnaars ontvangen een aanbod om de Coast hoofdlamp HL 7 zelf te kopen tegen een actieprijs. Enkele weken na het ontvangen van de prijs worden de winnaars van de Coast hoofdlamp HL 7 benaderd door een Elfa accountmanager om hun review te ontvangen op het gewonnen artikel.
2. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient deze toestemming te hebben van de wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Elfa, ingeschakelde derde(n), leveranciers en (medewerkers) van Elfa die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis.
5. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie.
6. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan Elfa de gegevens op een lijst plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van Elfa is uitgesloten. 

Artikel 2 Gegevens en privacy
1. Uw deelname aan deze Actie is vrijwillig. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan de Actie dan vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens aan Elfa ter beschikking te stellen via het deelnameformulier: Naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. De gegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie; in het bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaar van de Actie, en het uitreiken van de prijs. 
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Elfa verwerkt de ingezonden deelname formulieren op basis van de door de deelnemer ingevulde en bevestigde gegevens. Als blijkt dat deze gegevens niet correct zijn ingevuld en bevestigd, waardoor de prijs aan de verkeerde persoon is geleverd, is een correctie niet meer mogelijk en wordt de prijs niet nogmaals uitgeleverd.
4. Door op het deelnameformulier aan te geven dat de deelnemer toestemming geeft aan Elfa om hen te benaderen, dan zullen de gegevens worden gebruikt voor het toesturen van commerciële boodschappen over aanbiedingen en acties van Elfa. U kunt het ontvangen van commerciële boodschappen stopzetten (“opt-out”) door te klikken op de “unsubscribe-link” die is opgenomen in de e-mails die u zou kunnen ontvangen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens onder Artikel 7. Contactgegevens.
5. De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de respons op de actie te meten en om in de toekomst informatie te geven over actieproducten met betrekking tot deze actie. 
6. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door Elfa  in Nederland. Elfa zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Elfa houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.  
7. Door deel te nemen geeft de deelnemer Elfa toestemming om de persoonsnaam te noemen in marketing en promotie gerelateerde stukken als de deelnemer verkozen is tot winnaar. Met het accepteren van de prijs geeft de winnaar aan dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

Artikel 3 Actieperiode en deelname
1. De actieperiode loopt van 27 mei 2019 t/m 30 juni 2019.
2. Deelnemers kunnen, zolang de actieperiode loopt, één keer per adres/bedrijf deelnemen aan de actie. 
3. Elfa kan niet garanderen dat (actie)producten te allen tijde in de webshop voorradig zijn en er dus gebruik van de actie kan worden gemaakt.
4. Studenten zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 Prijzen
1. De prijs bestaat uit: één Coast hoofdlamp HL7. Onder alle inzendingen wordt vijf keer één Coast HL7 hoofdlamp verloot.
2. De prijs wordt verloot onder alle deelnemers van de actie. De win-kans van de deelnemer hangt af van het aantal deelnemers.
3. De prijs is niet overdraagbaar aan anderen. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.
6. De winnaar ontvangt automatisch bericht en ontvangt de prijs op het door hem opgegeven postadres.
8. Het bepalen van de winnaar vindt plaats d.m.v. een trekking door een onafhankelijke en onpartijdige derde. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Klachten
1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Elfa. Elfa zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag. 

Artikel 6 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Elfa worden aangepast. De aangepaste voorwaarden zullen wij aankondigen op de website https://elfa.nl.
2. Elfa is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten. 
3. Elfa streeft ernaar de winnaars te selecteren na afloop van de actieperiode, uiterlijk 15 juli 2019.
4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Als dan zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
5. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
6. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 7 Contactgegevens
Elfa Elementenfabriek B.V.
Madridstraat 5-7
1175 RK Amsterdam (Lijnden)
T: +31 (0)20 643 69 72
E: [email protected]